Profile of Dr. Shamim Shamsi

... Name Dr. Shamim Shamsi
Designation Professor
Last Degree M.Sc. (Dhaka), Ph.D. (Dhaka)