Profile of Sheikh Zahir Raihan

... Name Sheikh Zahir Raihan
Designation Associate Professor
Last Degree B.Pharm., M.Pharm.